Miljöpolicy

Securitas Direct eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar i arbetet. Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

Press
Anställda  hos Securitas Direct

Ansvar

 Securitas Direct bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med leverantörer, anställda och för kunder. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter. I de delar av verksamheten där det är aktuellt, ska vi förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån.

 

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner etc får ta del av denna. Ansvariga inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till bolaget. Ytterst ansvarig är VD.

Mål och uppföljning

Securitas Direct ska årligen efter en utarbetad miljöplan, ta fram åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Åtgärderna arbetas in i årsbudget samt planeras in i Affärsplanen. Uppföljning och utvärdering sker av Miljösamordnaren genom rapportering till ledningsgruppen. Vår miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.
 
Denna miljöpolicy är fastställd av VD, Jan Lockner.

Säljbesök

Securitas Direct har i sin verksamhet identiferat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

  • Återvinning
  • Inköp
  • Energi
  • Leverantörer
  • Resor

Vanliga frågor

  • På Mina Sidor kan du administrera kontaktuppgifter, se fakturahistorik och få mer information om de Plustjänster vi kan erbjuda. Du som har vårt kamerakoncept Observer Direct kan dessutom själv övervaka dina kameror, ladda ner bildmaterial mm.

  • Kontakta vår kundtjänst på nr 0771-32 75 00. Se gärna till att ha eventuella kontaktuppgifter till den nya ägaren/hyresgästen av fastigheten tillgängliga under samtalet.

  • Du kan själv administrera kontaktpersoner genom att skapa ett konto på Mina Sidor , men vi kan även hjälpa er via vår kundtjänst, 0771-32 75 00. Tänk på att du vid samtalet ska kunna ange återkallningskod eller huvudkod till larmet.

  • Kontakta vår säljavdelning på telefonnummer 020-24 00 63