Miljöpolicy

Securitas Direct eftersträvar att ha så låg miljöpåverkan som möjligt och arbeta aktivt med att ta hänsyn till miljön i alla delar i arbetet. Denna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

Ansvar

Securitas Direct bedriver ett aktivt miljöarbete tillsammans med leverantörer, anställda och för kunder. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Vi ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter. I de delar av verksamheten där det är aktuellt, ska vi förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom bolaget. Det är respektive chefs ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner etc får ta del av denna. Ansvariga inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till bolaget. Ytterst ansvarig är VD.

Mål och uppföljning

Securitas Direct ska årligen efter en utarbetad miljöplan, ta fram åtgärder för att nå målen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. Åtgärderna arbetas in i årsbudget samt planeras in i Affärsplanen. Uppföljning och utvärdering sker av Miljösamordnaren genom rapportering till ledningsgruppen. Vår miljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov.

Viktigast av allt

Securitas Direct har i sin verksamhet identiferat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

  • Återvinning
  • Inköp
  • Energi
  • Leverantörer
  • Resor